2021-28-09
AKUadmin
Published in post

Regulamin konkursu na FB “ESK przed laty – wasze wspomnienia”

 1. Postanowienia ogólne
 2. Organizatorem Konkursu pod nazwą: “ESK przed laty – wasze wspomnienia” (dalej: „Konkurs”) jest Estrada Rzeszowska z siedzibą w Rzeszowie ul. Jagiellońska 24, 35-025 Rzeszów, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta Miasta Rzeszowa pod numerem RIK: 04, posiadającą numer NIP: 813-02-69-058, REGON: 000279806, zwanym dalej „Organizatorem”.
 3. Czas trwania Konkursu: od 13.04.2021 r. do 20.04.2020 r. do godz. 09:00.
 4. Konkurs odbywa się online na stronie internetowej https://www.facebook.com/EuropejskiStadionKulturyPL
 5. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) stanowi o warunkach Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.
 6. Uczestnictwo w Konkursie
 7. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) K.C., którzy spełnią warunki niniejszego Regulaminu, zwany dalej „Uczestnikiem”.
 8. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
 9. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia.
 10. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje Regulamin w całości i zobowiązuje się przestrzegać określone w nim zasady, jak również z oświadcza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 11. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nią związaną, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

III. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Udział w Konkursie uzależniony jest od spełniania przez Uczestnika w okresie Konkursu zadania polegającego na dodaniu komentarza z odpowiedzią na pytanie „ESK przed laty: Opisz swoje najciekawsze wspomnienie z festiwalu”.
 2. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jednokrotnie.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.
 4. Komisja Konkursowa
 5. W celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu Organizator powoła Komisję Konkursową.
 6. Do zadań Komisji Konkursowej należeć będzie wyłonienie 5 najbardziej kreatywnych odpowiedzi oraz podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane Komisji Konkursowej przez każdego Uczestnika.
 8. IV. Nagroda
 9. Zadanie: „ESK przed laty: Opisz swoje najciekawsze wspomnienie z festiwalu”. Decyzja o wyborze laureatów Konkursu – oceniana będzie według kreatywności odpowiedzi.
 10. Nagrodą dla laureatów jest po jednym zestawie gadżetów (torba, przypinka, czapka z daszkiem, brelok X2, kubek z rurką, komin, czyścik do okularów).
 11. Warunkiem odbioru nagrody jest przedstawienie dokumentu tożsamości w celu rozpoznania osoby.
 12. Rozstrzygnięcie konkursu i podanie wyników odbędzie się 20.04.2021 r. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wygranej na stronie- https://www.facebook.com/EuropejskiStadionKulturyPL
 13. Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy w terminie ustalonym z Organizatorem w siedzibie Organizatora.
 14. W przypadku niepodjęcia przez zwycięzcę nagrody w terminie określonym w punkcie V, ust. 2, prawo do nagrody wygasa, bez prawa zwycięzcy do wynagrodzenia, odszkodowania lub innego rodzaju zadośćuczynienia z tego tytułu.
 15. Organizator oświadcza, iż nagroda zostanie wręczona po ogłoszeniu wyników w siedzibie Estrady Rzeszowskiej w ustalonym terminie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz.U. z 1993r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.). Wszelkie nagrody o wartości powyżej 760 zł zostaną pomniejszone o 10% podatek dochodowy, który zostanie odprowadzony przez Organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego.
 16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez zwycięzcę Konkursu adresu lub innych danych, na który to adres zostało wysłane powiadomienie.
 17. Postanowienia końcowe
 18. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Konkursu mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminu.
 19. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 20. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: http://stadionkultury.pl/
AKUadmin
Scroll to Top